ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ, ANGUS KONSTAM, 2006 Εκδόσεις Σαββάλας.

Historical Atlas of the Crusades, Angus Konstam, 2002 Thalamus Publishing.

Οι Σταυροφορίες από την σκοπιά των Αράβων, AMIN MAALOUF, Εκδόσεις Λιβάνη

LES CROISADES RUES PAR LES ARABES, AMIN MAALOUF, 1983 Jean Claude Lattes

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Cambridge Univerity, 2005 ΤΑ ΝΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε..

The Cambridge Ancient History, Cambridge University, 1988 Cambridge University Press

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, Angus Konstam, 2005 Εκδόσεις Σαββάλας.

Historical Atlas of Medieval Europe, Angus Constam, 2000 Thalamus Publishing

Ιστορία της Ευρώπης, SERGE BERSTEIN PIERRE MILZA, 1997 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

Histoire de l΄ Europe, SERGE BERSTEIN PIERRE MILZA, 1994 Hatier Paris.