1215 μ.χ.

2015-06-22 13:10

Οι Άγγλοι ευγενείς συντάσσουν το 1215 και υποχρεώνουν των βασιλιά Ιωάννη να υπογράψει την Μάγκνα Κάρτα. Έναν καταστατικό χάρτη, ένα σύνταγμα όπου τέθηκαν τα θεμέλια της δημοκρατίας. Απαλλαγμένοι από τις κτήσεις στην Γαλλία οι Άγγλοι αφοσιώθηκαν στην οργάνωση του βασίλειού τους. Στην Μάγκνα Κάρτα φάνηκε, η εθνική συνείδηση που είχαν αναπτύξει οι Άγγλοι, η σημασία που έδιναν στο εμπόριο, η εστίαση στην ελευθερίες του ατόμου και την δικαιοσύνη, η κυριαρχία του πρώιμου κοινοβουλίου έναντι του βασιλιά. Την εποχή που η απολυταρχία προσπαθούσε να εδραιωθεί σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο και θα τα κατάφερνε 300 χρόνια αργότερα στην Αγγλία αναδύεται μία πρώιμη δημοκρατία με την γνωστή ισχυρή δυναμική της. 

—————

Πίσω