1200 π.χ. - 1215 μ.χ.

Η εκστρατεία ενάντια στην Τροία διεξήχθη κάπου στο 1.200 π.χ.. Ό,τι γνωρίζουμε γι΄ αυτήν είναι από την Ιλιάδα του Ομήρου. Πολλά κράτη ενώθηκαν και εκστράτευσαν τηρώντας τους νόμους που τα συνέδεαν , ο τρωικός πόλεμος ήταν ένας πόλεμος πολιτικός όχι κατακτητικός.
Αργότερα γύρο στο 500 π.χ. θα έρθει η δημοκρατία των πόλεων κρατών, η δημοκρατία της Αθήνας και των συμμάχων της, μία αδύνατη δημοκρατία (το 50% των πολιτών ήταν οι δούλοι, δεν είχαν δικαιώματα) που δεν άντεξε πολύ στον χρόνο, έδωσε την θέση της στις αυτοκρατορίες. Την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.χ. και την διαίρεση της, Την ρωμαϊκή αυτοκρατορία που άντεξε μέχρι τον 5ο αιώνα 
μ.χ., την Βυζαντινή αυτοκρατορία που ήταν η πιο μακρόχρονη, έπαψε να υπάρχει το 1453 μ.χ.. Παράλληλα στην δύση εμφανίστηκε η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου το 800 μ.χ. απ΄ όπου θα ξεπηδήσουν τα βασίλεια της Γαλλίας και της Γερμανίας και αργότερα της Αγγλίας όπου τέθηκαν τα θεμέλια της σύγχρονης δημοκρατίας.
Οι Άγγλοι ευγενείς συνέταξαν το 1215 
μ.χ. και υποχρέωσαν των βασιλιά Ιωάννη να υπογράψει την Μάγκνα Κάρτα. Έναν καταστατικό χάρτη, ένα σύνταγμα όπου τέθηκαν τα θεμέλια της δημοκρατίας. Απαλλαγμένοι από τις κτήσεις στην Γαλλία οι Άγγλοι αφοσιώθηκαν στην οργάνωση του βασίλειού τους. Στην Μάγκνα Κάρτα φάνηκε, η εθνική συνείδηση που είχαν αναπτύξει οι Άγγλοι, η σημασία που έδιναν στο εμπόριο, η εστίαση στην ελευθερίες του ατόμου και την δικαιοσύνη, η κυριαρχία του πρώιμου κοινοβουλίου έναντι του βασιλιά. Την εποχή που η απολυταρχία προσπαθούσε να εδραιωθεί σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο και θα τα κατάφερνε 300 χρόνια αργότερα στην Αγγλία αναδύεται μία πρώιμη δημοκρατία με την γνωστή ισχυρή δυναμική της.